Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Nowa

Konkursy

 

Przedszkolny Konkurs na ozdobę świąteczną pt.:

 „Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”

1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2. Osoba odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:

     Bernadeta Bartkowiak

 

3. Uczestnicy konkursu:

 •   Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu z oddziałów przy ul. Nowej, ul. Borówko Stare, Starego Gołębina oraz Jarogniewic.

 

4. Cele konkursu:

    • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

    • wzmacnianie wiary we własne siły,

    • rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych,

    • kultywowanie wśród przedszkolaków tradycji świątecznych,

    • wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami

      Bożego Narodzenia.

 

5. Zasady uczestnictwa:

    • Temat pracy: „Najpiękniejsza ozdoba piernikowa”, nawiązujący do tradycji pieczenia

       pierników w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

    • Technika wykonania pracy – dowolna (upieczony i ozdobiony piernik).

    • Forma: praca przestrzenna, wielkość dowolna.

    • Piernikowa ozdoba powinna być zapakowana w folie - celofan.

    • Praca powinna zawierać dołączoną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek

       uczestnika, nazwa grupy, oddział przedszkolny).

    • Konkurs  przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat z Przedszkola

       Samorządowego w Czempiniu.

    • Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 5, 6, 7-latki.

    • O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana Komisja Konkursowa.

    • Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

    • Każdy uczestnik może oddać na konkurs jedną pracę.

    • Prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza

      dziecko, najpóźniej do 30.11.2022r.

    • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Konkurs trwa od 14.11.2022r. do 30.11.2022r.

 

6. Kryteria oceny:

    • pomysłowość w ujęciu tematu,

    • wkład pracy dziecka,

    • estetyka wykonania,

    • wykorzystanie różnorodnych materiałów.

 

7. Nagrody dla laureatów:

    • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

    • Laureaci – I, II, III miejsca, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają dyplom oraz

      nagrodę – niespodziankę.

 

8. Wyniki konkursu:

    • Wyniki zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie

       internetowej przedszkola do dnia 7.12.2022r.

    • Pracę konkursowe zostaną wyeksponowane na e-wystawie, która zostanie

       opublikowana na stronie internetowej przedszkola.

    • Po zakończeniu wystawy prace przechodzą na własność Organizatora i zostaną

       sprzedane podczas kiermaszów świątecznych. Prace dzieci z poszczególnych

       oddziałów będą sprzedawane odrębnie, tak, aby dochód z ich sprzedaży został

       wykorzystany na potrzeby przedszkolaków z konkretnego oddziału.

 

Opracowała:  Bernadeta Bartkowiak

Wyniki konkursu plastycznego "Mój przyjaciel MIŚ"

Kategoria 3,4-latki:

I miejsce- Natan Rutkowski

II miejsce- Aleksander Habernik

III miejsce- Konrad Skoracki

Wyróżnienie:

Szymon Gaweł

Aleksander Jurga

Marcelina Wojtkowiak

Kategoria 5,6-latki:

I miejsce- Barbara Korbik

II miejsce- Olga Duda

III miejsce- Zuzanna Habernik

Wyróżnienie:

Aleksandra Dorsz

Wojciech Skiba

Antoni Grzegorek

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój przyjaciel Miś”.


1.Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2.Koordynatorzy konkursu: Angelika Adamczak, Dorota Picz, Dominika Kasprzak.

3.Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat) uczęszczających
do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

Cele konkursu:

rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,
wzmacnianie wiary we własne siły,

rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

budzenie zainteresowania różnymi technikami

plastycznymi.

4.Warunki uczestnictwa:

temat pracy „Mój przyjaciel Miś”,

wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy,

praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika,
nazwa grupy i oddziału przedszkolnego) –metryczkę należy dołączyć do
pracy,

technika plastycznapłaska lub przestrzenna z użyciem różnorodnych
materiałów
, format dowolny,
prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego
uczęszcza dziecko, w terminie do 22 listopada,

prace plastyczne będą ocenianie w dwóch kategoriach:

- dzieci 3 - 4 letnie, 5 - 6 letnie.

5.Kryteria oceny:

pomysłowość w ujęciu tematu,

zgodność pracy z tematem,

estetyka wykonania pracy,

wykorzystanie różnorodnych materiałów,

widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy.

6.Wyniki konkursu:

wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych
oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 25.11.2022r.

prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym
z oddziałów przedszkola,

po zakończeniu wystawy prac zostaną zwrócone autorom.

7.Nagrody:

każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom,

nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu plastycznego-Projekt znaczka pocztowego:


Kategoria 3-4 latki:

 

Wygrana: Marcelina Wojtkowiak, Kornelia Homska, Marcel Wojciechowski, Wiktor Ziętek, Leon Jankowski.

Wyróżnienie: Lila Kasprzak, Lilianna Nowacka, Karolina Sadowska, Paweł Szumiński.

 

  

Kategoria 5-6 latki:

Wygrana: Natalia Szubert, Amelia Michalak.

Wyróżnienie: Oliwia Budna, Laura Pawlisiak.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs plastyczny – Projekt znaczka pocztowego
„Jesienne wycieczki” konkurs zorganizowany  okazji obchodów DNIA POCZTY 9.10.2022

 

 

Koordynator: Angelika Adamczak

Miejsce konkursu: Przedszkole w Gołębinie

 

Cele konkursu:
• Popularyzowanie wśród dzieci wiedzy o turystyce
• Popularyzowanie wiedzy o pocztówce i znaczku pocztowym
• Kształtowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności przy wykorzystaniu zaproponowanych technik plastycznych
• Rozwijanie zainteresowań filatelistycznych

 

I. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs adresowany jest dla dzieci z Przedszkola Samorządowego przy ulicy Nowej.
2. Konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci 3,4 letnie
b) dzieci 5,6 letnie


II. Warunki konkursu:
1. Konkurs polega na graficznym wykonaniu projektu znaczka pocztowego.
2. Tematyka prac konkursowych „Znaczka pocztowego” powinna nawiązywać do jesiennych spacerów.
3. Technika wykonania projektu: - praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną płaską (np. ołówek, kredka, pastele, tempera, plakatówka, akwarela).
4. Format – projekt należy wykonać w formacie dowolnym.
5. Prace konkursowe wykonujemy ze swoim wychowawcą w grupach 4,5 osobowych, maksymalna ilość znaczków w grupie to 5.
6. Do prac należy dołączyć nazwę grupy i wiek dzieci.

 

III Organizacja konkursu:
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach od 26.09 do 7.10.2022.
2. Wyłonienie przez komisję konkursową (powołaną przez Organizatorów) dwóch najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.                                3. Termin oddania prac do  3.10. 2022 roku.
4. Ocena prac przez komisje konkursową oraz wyłonienie zwycięzców konkursu odbędzie się dnia 4.10.2022
5. Kryteria oceniania:

a)   interpretacja tematu konkursu

b)   innowacyjność i kreatywność

c)    ogólne wrażenia estetyczne.

6. W przedszkolu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych.

7. Laureaci konkursu dostarczają na pocztę wygrane znaczki.

 

 

Wyniki konkursu "Olimpijski medal"

 

Kategoria 3,4-latki:

I miejsce  Kubusie Puchatki

II miejsce Mądrale

III miejsce Pandusie

 

Kategoria 5,6-latki:

I miejsce Pracusie

II miejsce Pingusie

III miejsce ŻabusieKonkurs plastyczny pt: „Olimpijski medal”

 

 

Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

Koordynatorzy konkursu: Angelika Nojman- Włodarczak, Martyna Stanisławiak.

Konkurs odpowiada założeniom realizowanego projektu „Przekaz mi swoja pasję”.

Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest dla dzieci ze wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

Cele konkursu:

–      propagowanie tradycji olimpijskich,

–      pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności z tworzenia,

–      wdrażanie się do pracy zespołowej.

Warunki uczestnictwa:

Zadaniem grupy jest wykonanie jednego medalu. Wielkość, kształt oraz technika wykonania medalu jest całkowicie dowolna. Praca powinna zawierać metryczkę ( nazwa  grupy i oddziału przedszkolnego). Prace należy dostarczyć koordynatorom konkursu do dnia 25.03. 2022r.

Kryteria oceny:

Oceniane będzie nawiązanie do tradycji olimpijskich, kreatywność, kolorystyka i ogólne wrażenie estetyczne.

Prace zostaną ocenione w 2 kategoriach: 3,4-latki oraz 5,6-latki. Prace nie zostaną zwrócone autorom, ponieważ będą wykorzystane podczas Przedszkolnej Olimpiady Sportowej.Laureaci konkursu literackiego „Wiersz zachęcający do czytania książek”.

 

Kategoria 3 latków:

I miejsce – Sara Urbaniak

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

 

Kategoria 4 latków:

I miejsce – Leon Staśkiewicz

II miejsce – Barbara Skrzypek

III miejsce – Gabriela Kołacka

Wyróżnienie: Marcel Tomczyk

 

Kategoria 5 latków:

I miejsce – Maja Grekuliak

II miejsce – Aleksandra Dorsz

III miejsce – nie przyznano

 

Kategoria 6 latków:

I miejsce – Zofia Sikora

II miejsce – Gabriela Mroczek

III miejsce – Jarosław Klecha

Wyróżnienie: Blanka Makowska, Tymon RajewiczREGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Wiersz zachęcający do czytania książek”

 

1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

2. Koordynatorzy konkursu: Dominika Kasprzak, Karolina Korbik.

3. Uczestnicy konkursu:

 

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

4. Cele konkursu:

• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,

• zachęcanie rodziców i dzieci do aktywności twórczej,

• wzmacnianie wiary we własne siły,

• pobudzanie dzieci do wspólnej pracy z rodzicami,

• rozbudzanie zamiłowania do słuchania/czytania książek.

5. Warunki uczestnictwa:

• przedmiotem konkursu jest autorski wiersz/ rymowanka zachęcający do czytania książek,

• tekst wiersza powinien być autorstwa dziecka i rodzica/opiekuna prawnego, nie może być powieleniem wcześniej opublikowanych tekstów,

• prace konkursowe można napisać ręcznie lub komputerowo,

• praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego oraz tytuł wiersza/rymowanki) – metryczkę należy dołączyć do pracy,

• prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 17 grudnia,

• prace konkursowe będą ocenianie w czterech kategoriach: 3- latki, 4- latki, 5- latki, 6-latki.

6. Kryteria oceny:

• zgodność pracy z tematem,

• oryginalność,

• wkład własny dziecka w tworzenie utworu (słownictwo adekwatne do wieku dziecka).

7. Wyniki konkursu:

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 21.12.2021r.

• prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym z oddziałów przedszkola,

• po zakończeniu wystawy prac zostaną zwrócone autorom.

8. Nagrody:

• każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i drobny upominek,

• nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej

 Laureaci konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”.

3 latki

I miejsce Wiktor Gorący

II miejsce Aleksander Jurga

III miejsce Borys Majchrzak

Wyróżnienie: Laura Włodarczak

 

4 latki

I miejsce Barbara Korbik

II miejsce Wiktoria Gronek

III miejsce Emilia Naskręt

Wyróżnienie: Bruno Nowakowski

 

5 latki

I miejsce Laura Pawlisiak

II miejsce Jakub Grzelczyk

III miejsce Antonina Wojciechowska

Wyróżnienie: Julian Biernat

 

6 latki

I miejsce Szymon Michalak

II miejsce Gabriela Mroczek

III miejsce Krzysztof Guz

Wyróżnienie: Kacper Leitgeber

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja ulubiona postać z bajki”


1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.


2. Koordynatorzy konkursu: Dominika Kasprzak, Karolina Korbik.


3. Uczestnicy konkursu:


Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.


Cele konkursu:
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,
• wzmacnianie wiary we własne siły,
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.


4. Warunki uczestnictwa:
• temat pracy „Moja ulubiona postać z bajki”,
• wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy,
• praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego oraz tytuł bajki) – metryczkę należy dołączyć do pracy, • technika plastyczna – płaska lub przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów, format dowolny,
• prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego
uczęszcza dziecko, w terminie do 3 listopada,
• prace plastyczne będą ocenianie w czterech kategoriach:
- dzieci 3 letnie, 4 letnie, 5 letnie, 6 letnie.


5. Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu,
• zgodność pracy z tematem,
• estetyka wykonania pracy,
• wykorzystanie różnorodnych materiałów,
• widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy.


6. Wyniki konkursu:
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 05.11.2021r.
• prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym z oddziałów przedszkola,
• po zakończeniu wystawy prac zostaną zwrócone autorom.


7. Nagrody:
• każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom,
• nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej

 

 Laureaci konkursu recytatorskiego "Żyjmy zdrowo-na sportowo!"

 

I miejsce: Jan Płociniak

II miejsce: Blanka Makowska

III miejsce: Liliana Gabler

Wyróżnienie: Barbara Skrzypek

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem:

„Żyjmy zdrowo – na sportowo”

 

 1. Organizator  konkursu – Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
 2. Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Maćkowiak, Bożena Witczak.
 3. III.             Uczestnicy konkursu:

  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym ( 3 - 6 lat),  uczęszczających  do  Przedszkola Samorządowego w Czempiniu oraz do ich Rodziców.

 1. IV.            Cele konkursu:
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem, w myśl zasady „Sport to zdrowie”,
 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wpieranie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. V.              Warunki uczestnictwa:
 2. Każdy uczestnik prezentuje dowolny utwór poetycki o tematyce sportowej, związanej z  aktywnością fizyczną.
 3.   Dobór repertuaru powinien odpowiadać możliwościom wykonawczym dziecka.
 4.  Każdy uczestnik wykonuje jedną prezentację. Uczestnicy występują indywidualnie.
 5. Zgłoszenia chętnych dzieci do konkursu dokonują rodzice u wychowawcy grupy, wraz            z podaniem tytułu i autora utworu  oraz tekstu utworu, do dnia 15. 11. 2021r.
  1. VI.            Przebieg konkursu:

W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników, konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

Pierwszy etap: eliminacje wewnętrzne w każdym  Oddziale Przedszkolnym,  w dniach  od 22. 11. 2021r.  do  24. 11. 2021r.

Eliminacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4 latki, 5 i 6 latki.

W skład komisji wchodzą wychowawcy grup oraz dyrektor lub wicedyrektor przedszkola.

Podczas eliminacji należy wybrać laureatów: I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

- Drugi etap: występy laureatów  z poszczególnych Oddziałów Przedszkolnych, w dniu 01. 12. 2021r.       

Drugi etap konkursu odbędzie się w  CAS „Tlenownia”. Laureaci z oddziałów w Starym Gołębinie oraz z Jarogniewic przyjadą pod opieką rodziców.

W drugim etapie konkursu przyznane zostaną miejsca: I, II, III, w dwóch kategoriach wiekowych.

         VII .     Jury:

            Jury zostanie  powołane przez organizatora konkursu.

 

         VIII.   Kryteria oceniania:

 • ogólny wyraz artystyczny (ruch sceniczny, rekwizyt, strój),
 • interpretacja tekstu poetyckiego,
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (odpowiednio dobrane do możliwości wiekowych dzieci oraz rozwoju ich mowy), zgodność utworu z tematem,
 • kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność).

        IX.     Wyniki konkursu:

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone  w każdym  z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola,
 • występ artystyczny nagrodzonych dzieci zostanie zamieszczony, w postaci filmiku, na stronie internetowej przedszkola.          

        X.   Nagrody:

 • uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę pocieszenia,
 • laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrodę – niespodziankę.

 

                                                                      Opracowały: M. Maćkowiak ,   B. Witczak                                         

 

 

 

 

 

Laureaci konkursu plastycznego "Poznańska pyra"

 

Stary Gołębin

3,4-latki

I Wiktor Gorący

II Jagoda Gendera

III Kornelia Homska

 

5,6-latki

I Izabellla Krawczyk

II Blanka Makowska

III Jakub Malak

 

Borówko Stare

3,4-latki

I Jakub Michalak

II Laura Krzywosz

III Marcelina Antczak

 

5,6-latki

I Szymon Michalak

II Emilia Piotrowska

III Mateusz Sulejewski

 

Jarogniewice

3,4-latki

I Borys Majchrzak

II Klara Wolarczak

III Antonina Wojciechowska

 

5,6-latki

I Zuzanna Habernik

II Tymon Rajewicz

III Olga Duda

 

ul. Nowa

3,4-latki

I Michalina Kostańska

II Emilia Adamczak

III Barbara Korbik

 

5,6-latki

I Małgorzata Budna

II Isaac Benlaid

III Szymon Nowacki
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO            

„Poznańska pyra”

 

 1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.
 2. Koordynatorzy konkursu: Dominika Kasprzak, Karolina Korbik, Angelika Nojman-Włodarczak, Martyna Stanisławiak.
 3. 3.     Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne siły,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
 1. 4.     Warunki uczestnictwa:
 • temat pracy „Poznańska pyra”,
 • kukiełka - praca przestrzenna z udziałem różnorodnych materiałów, w tym przyrodniczych,
 • wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy,
 • praca powinna zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego) – metryczkę należy dołączyć do pracy,
 • prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 22.09.2021r,
 • prace plastyczne będą ocenianie w dwóch kategoriach:

- dzieci 3-4 letnie,

- dzieci 5-6 letnie.

 1. 5.     Kryteria oceny:
 • pomysłowość w ujęciu tematu,
 • zgodność pracy z tematem,
 • estetyka wykonania pracy,
 • wykorzystanie różnorodnych materiałów,
 • widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy.

 

 1. 6.     Wyniki konkursu:
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 27.09.2021r.
 • prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników w każdym z oddziałów przedszkola,
 • po zakończeniu wystawy prac zostaną zwrócone autorom.
 1. Nagrody:
 • każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy medal,
 • nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejsce.

 

 

 

Wyniki konkursu plastycznego "Ziemia planeta marzeń"

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że praca dziecka z Przedszkola Samorządowego w Czempiniu zajęła 2 miejsce

w Konkursie Plastycznym " Ziemia- planeta marzeń". Jesteśmy bardzo dumni z naszych utalentowanych przedszkolaków .

Wyniki przedstawiały  się następująco :

Zwycięzcy w kategorii „Przedszkola”:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 50 w Białymstoku
 2. Przedszkole Samorządowe w Czempiniu 
 3. Przedszkole w Dąbrówce Tczewskiej

 

 Konkurs plastyczny "Ziemia-planeta marzeń"

Organizator: sklep Maludas

Sklep z zabawkami Maludas organizuje drugą edycje konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

Co trzeba zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy za pomocą dowolnej metody plastycznej przedstawić to, jak dbasz o środowisko. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, zakupy z torbą wielokrotnego użytku – dzieci mają wiele możliwości! A wszystko w trosce o Matkę Naturę.

Liczba zgłoszeń

Każde przedszkole może wysłać 10 zgłoszeń, szkoła podstawowa i parafia może wysłać maksymalnie 12 zgłoszeń.

Termin

Na prace czekamy do 21 maja. Zwycięzców ogłosimy 26 maja.

 

 

Konkurs plastyczny "Kim będę, gdy dorosnę?" organizowany przez CWRKDiZ w Lesznie

 

    Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w ramach działań z preorientacji zawodowej zaprasza placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z subregionu leszczyńskiego do udziału w konkursie pn. „KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?” Naszym celem jest uwrażliwienie dzieci w wieku 3-7 lat na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej i kształtowania pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, a także rozwijanie zainteresowań artystycznych.  W Konkursie biorą udział prace grupowe. Na zwycięskie grupy przedszkolne czekają zestawy artykułów plastycznych o wartości 300 zł oraz pakiety skserowanych prac każdego uczestnika z danej grupy przedszkolnej ( stworzymy zestaw w formie książeczki).

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu prac ilustrujących wymarzony zawód dzieci, wykonanych techniką rysunku, w formacie A4.

Konkurs trwa od 14 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. Placówka przedszkolna i oddziały przedszkolne mogą przesłać  ilość prac zgodną z ilością grup przedszkolnych.

Na zgłoszenia grup przedszkolnych czekamy do dnia 20 maja 2021 r.

Natomiast prace konkursowe należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do dnia 31 maja 2021 r.  na adres:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

ul .Śniadeckich 5

64-100 Leszno

 

 

Wyniki bibliotecznego konkursu plastycznego  "Szukam w bibliotece"

Uczestnicy z naszego przedszkola zajęli następujące lokaty:


W grupie wiekowej 5-latków

I miejsce: Emilia Piotrowska

III miejsce: Laura Pawlisiak

Wyróżnienie:

Kornelia Szlachetka

Jarosław Klecha

W grupie wiekowej 6-latków:

I miejsce: Jan Płociniak

II miejsce: Natalia Kochanowicz

                    Klaudia Dolinska

Wyróżnienie:

Blanka Makowska

Liwia Nowak

W grupie wiekowej 7-10 lat:

I miejsce: Eryk Pawlisiak

Wyróżnienie:

Gabriela Pelczyńska

 Zofia Bajer

Biblioteczny  konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

pt.:  „Szukam w bibliotece”

 

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Czempiniu im.Cz. Przygodzkiego.

Konkurs skierowany jest do DZIECI W WIEKU OD 5-14 LAT, mieszkających w gminie Czempiń.

Celem Konkursu jest:

- wykonanie prac plastycznych ukazujących czego szukamy idąc do biblioteki (ciekawej książki, ulubionych postaci z bajek zekranizowanych i książkowych, miejsca na spędzenie czasu, ciszy, możliwości odrobienia lekcji, poszerzenia wiedzy itp.)

- popularyzacja działań artystycznych,

- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują jedną pracę w formacie A4 na papierze.

-Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych ani prac o innym formacie niż A4. Jurorzy będą oceniać tylko prace indywidualne!!!

-Prace powinny być zaopatrzone w opis z tyłu każdej pracy zawierający: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek uczestnika konkursu, nazwę przedszkola i grupy lub szkoły do której dziecko uczęszcza, numer kontaktowy.

-Do pracy powinna być dołączona zgoda podpisana przez rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie pracy wykonanej na ten konkurs. (Wzór w załączniku nr 1 do pobrania na stronie biblioteki, bezpośrednio w bibliotece).

-Prace należy dostarczyć do 5 (środa) maja 2021 roku na adres:

Biblioteka Publiczna w Czempiniu ul. Parkowa 2.

kontakt telefoniczny: 61 28 26 403.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

Prace oceni Jury powołane przez organizatora. 

Prace pozostają do dyspozycji organizatora. 

Podsumowanie Konkursu i rozdanie upominków i dyplomów odbędzie się 13 maja 2021 r.

od godz. 8.00-16.00 lub w innym dogodnym terminie w godzinach otwarcia biblioteki. 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

Informacje te będą umieszczone na FB oraz stronie biblioteki - biblioteka.czempin.pl

Prace wybrane przez Jury jako nagrodzone zostaną uhonorowane bonami upominkowymi.

Ilość nagrodzonych prac zostanie ustalona przez Jury podczas obrad.

 
Konkurs plastyczny Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie

"Powiat kościański-mój bezpieczny dom"


            Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie zaprasza najmłodszych mieszkańców powiatu do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Powiat kościański – mój bezpieczny dom”. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Dla każdej z kategorii przygotowano inny temat prac związany z bezpieczeństwem pożarowym. Tematem prac artystów w wieku do 6 lat jest „Kominiarz przynosi szczęście”, dla ekspertów w wieku 7-10 lat temat brzmi „Przed zaśnięciem zamknij drzwi”, a mistrzowie w wieku 11-15 lat zmierzą się z hasłem „Czujka na straży mojej rodziny”. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości mieszkańców naszego regionu o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz rozpowszechnianie dobrych nawyków i praktyk.Termin wysyłania prac:31 marca 2021r. na adres:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, ul. Bączkowskiego 5a, 64-000 Kościan.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, a ich prace zostaną opublikowane na wystawie oraz ozdobią ulotki informacyjne. Zostanie też przyznana specjalna nagroda publiczności. Otrzyma ją uczestnik, którego praca zdobędzie najwięcej reakcji na profilu Facebooko’wym Koscian.net.


Wyniki przedszkolnego konkursu plastycznego

„Najładniejsze serce walentynkowe":

 • miejsce I otrzymuje grupa "Kangusie",
 • miejsce II otrzymuje grupa   "Pracusie",
 • miejsce III otrzymuje grupa "Misie". 

 

,,NAJŁADNIEJSZE SERCE WALENTYNKOWE”

- konkurs grupowy

 
Przedszkole Samorządowe w Czempiniu zaprasza  do wzięcia udziału w kolejnym konkursie.
Tematem jest wykonanie serca walentynkowego.

 

Koordynatorzy konkursu:

Angelika Nojman-Włodarczak, Martyna Stanisławiak

 

Uczestnicy konkursu:

poszczególne grupy oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

 

Cele konkursu:

- propagowanie tradycji walentynkowych,

- pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności z tworzenia,

- wdrażanie się do pracy zespołowej.

 

Warunki uczestnictwa:

Zadaniem każdej grupy jest wykonanie jednego serca walentynkowego.
Materiały: dowolna technika, dowolne materiały.
Wymiary pracy: formatu kartki A4 lub większe (serce nie może być zbyt małe)

Praca powinna zawierać metryczkę (nazwa grupy i oddziału przedszkolnego)
Po wykonaniu pracy należy zrobić zdjęcie i przesłać na adres:

 a.nojman-wlodarczak@przedszkole.czempin.pl
Na zdjęcia czekamy do 14 lutego.
Trzy najładniejsze serca otrzymają nagrodę.

 

 

Wyniki konkursu plastycznego „Kamyczkowe szaleństwo”

Oddział przedszkolny ul.Nowa

Kategoria  3,4-latki

I miejsce- Isaac Benlaid

II miejsce -Szymon Majewski

III miejsce- Michalina Kostańska

Kategoria 5,6-latki

I miejsce-Gabriela Mroczek

II miejsce-Hubert Rutkowski

III miejsce-Jan Skoracki

Oddział przedszkolny Borówko Stare

Kategoria  3,4-latki

I miejsce-Olaf Bręk

II miejsce-Maksymilian Dopierała

III miejsce-Zofia Smolarek

Kategoria 5,6-latki

I miejsce-Amelia Krzywosz

II miejsce-Nikola Hybiak

III miejsce-Marcelina Tomczak

Oddział przedszkolny Jarogniewice<